Bakı Slavyan Universitetinin Humanitar Liseyi  

Azərbaycan
English

Русский

www.bsuhl.edu.az


Baş səhifə
Direktorluq
Kafedralar
Metodbirləşmələr
Müəllimlərimiz
Nəşrlər
Məqalələr
Tədbirlər
Uğurlarımız
Beynəlxalq əlaqələr
Kompleksə qəbul
Dərnəklər
Foto albom
Xəbərlər

 

 

 

 

 

Müəllimlərimiz

Əhmədova Şəhla Əhməd qızı
filologiya elmləri namizədi, dosent

Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. 2003-cü ildə BSU-nun filologiya fakültəsi tərəfindən “İlin müəllimi” adına layiq görülmüşdür. BSU filologiya fakültəsinin Elmi Şuranın elmi katibi, Müasir Azərbaycan dili kafedrasının dosentidir. Ali və orta məktəblər üçün dərslik və dərs vəsaitlərinin, onlarla elmi məqalənin müəllifidir. Dəfələrlə respublika və beynəlxalq miqyasında keçirilən elmi konfransların iştirakçısı olmuşdur. 1996-cı ildən BSU-nun Məktəb-Lisey Kompleksində işləyir.

Əsərləri
1. Bəzi terminlər barəsində. “Kənd həyatı” jurnalı, 1987, N 3.
2. В помощь изучаемым русский и азербайджанские языки. “Rus dili və ədəbiyyatı Azərbaycan məktəbində” jurnalı, 1988, N 2.
3. Törəmə sözlərin leksik mənaları (leksikoqrafik aspektdə). Azərbaycan dili leksikasının məsələləri. Bakı, ADU nəşriyyatı, 1989.
4. Köhnəlmiş sözlərin leksikoqrafik həlli. “Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri” respublika konfransının materialları. Bakı, “Elm”, 1989.
5. Dialekt sözlərin leksikoqrafik həlli. “Dil kontaktları və ədəbi əlaqələr” gənc dilçilərin respublika konfransının materialları . Bakı, 1990.
6. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin ümumi lüğətlərin sözlüyündə əks olunması prinsipləri. “Azərbaycan dili müasir mərhələdə” respublika konfransının materialları. Bakı, “Elm”, 1990.
7. Terminlər ikidilli lüğətlərin obyekti kimi. “Azərbaycanda ikidilliliyin inkişafı və nitq mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsinin aktual problemləri”. Bakı, 1991.
8. Библиографический указатель. Профессор М. Т. Тагиев. Bakı, 1992.
9. Проблема словника в двуязычных словарях. Avtoreferat. 1992.
10 . Xüsusi adların ikidilli lüğətlərdə yeri. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin actual problemləri”. Ali məktəblərarası elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı, “Mütərcim”, 1994.
11. Nominativ-leksik və semantik neologizmlər ümumi lüğətlərdə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin actual problemləri”. Ali məktəblərarası elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı, “Mütərcim”, 1994.
12. Felin növ kateqoriyası ikidilli(azərbaycanca-rusca) lüğətlərin obyekti kimi. “Müasir dilçiliyin problemləri”. Bakı, “Mütərcim”, 1994.
13. İsimlərin semantik strukturunun leksikoqrafik həlli. Dilçilik üzrə məqalələr məcmuəsi. Bakı, “Mütərcim”, 1996.
14. Leksikoqrafik metod tədqiqat metodu kimi. “Tağıyev oxuları”, Bakı, “Mütərcim”, 1997.
15. Tədris lüğətlərinin tərtibinə dair. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. Ali məktəblərarası elmi konfransının məruzə və bildirişlərinin tezisləri. Bakı, “Mütərcim”, 1998.
16. Frazeoloji vahidlərin “Azərbaycanca-rusca lüğət”də verilməsinə dair. “Tağıyev oxuları”,
Bakı, “Mütərcim”, 1998.
17. “Əlifba sırası ilə düzülmüş aləm” (M. T. Tağıyevin redaktəsi ilə dördcildlik “Azərbaycanca-rusca lüğət” haqqında qeydlər) “Mütərcim” jurnalı, 1998, N 1.
18. “ Azərbaycan dili” I kitab. (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 1998. (kollektiv).
19. Qrammatik omonimlik və onun ikidilli lüğətlərdə həlli. “Tağıyev oxuları” Bakı, 1999.
20. İkidilli lüğətlər və tərcümənin bəzi problemləri. “Tağıyev oxuları” Bakı, 2000.
21. Azərbaycan dili dərslərində tabelilik əlaqəsinin tədrisinə dair. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. Ali məktəblərarası elmi konfransının materialları. Bakı, “Mütərcim”, 2000.
22. “Azərbaycanca-rusca lüğət”. IV cild. Bakı, “Mütərcim”, 2000 (kollektiv).
23. Professor Məmməd Tağıyev haqqında söz. “Mütərcim” N 1-2, 2000.
24. Bəzi leksikoqrafik terminlər haqqında. Filoloji məcmuə. BSU Nəşriyyat- poliqrafiya mərkəzi. Bakı, 2001.
25. Müasir Azərbaycan dili (filologiya, regionşünaslıq, tərcümə ixtisasları üçün). Türkologiya kafedrası üzrə proqramlar. Bakı, “Mütərcim”, 2002.
26. Azərbaycan dili (rus bölməsi tərcümə ixtisası üçün proqram). Türkologiya kafedrası üzrə proqramlar. Bakı, “Mütərcim”, 2002.
27. Azərbaycan dili (Azərbaycan bölməsi tərcümə ixtisası üçün proqram). Türkologiya kafedrası üzrə proqramlar. Bakı, “Mütərcim”, 2002.
28. VI sinif üçün “Azərbaycan dili” dərsliyi haqqında bəzi mülahizələr. “Tağıyev oxuları” Bakı, 2002.
29. Azərbaycan dilində Avropa mənşəli sözlər
29. Azərbaycan dilində Avropa mənşəli sözlər. BSU əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri, Bakı, BSU “Kitab aləmi” nəşriyyatı. 2003.
30. Türk və slavyan ədəbiyyatşünaslığı və tarixşünaslığına töhfə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. Bakı, “Mütərcim”, 2003.
31. Azərbaycan dili dərslərində lüğətlə işin təşkili. Metodik göstəriş. Bakı, “Mütərcim”, 2003.
32. “Azərbaycan dili” (ali məktəblər üçün dərsıik), Bakı, “Naşir” nəşriyyatı, 2005,
33. Azərbaycan dilində paronimlər və “paronimlər lüğəti”. Muasir dilçiliyin problemləri (Beynəlxalq elmi konfrans), Bakı, 2005
34. Azərbaycan dilinin etimoloji lüğətində Avropa mənşəli sözlər. BSU əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri, Bakı, 2006
35. Azərbaycanca-rusca lüğət 4 cilddə. 4-cü cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 984 səh.
36. Azərbaycan dilinin etimoloji lüğətində Avropa mənşəli sözlər.
BSU əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri, Bakı, 2006 səh. 53.
37. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti. “Ayna mətbu evi” Bakı, 2007. (kollektiv).
38. Eksperimental “Azərbaycan dili” dərsliyi haqqında qeydlər. Məqalələr toplusu
(filologiya, pedaqogika, metodika). Bakı Mütərcim 2007 səh. 29.
39. İkidilli lüğətlərdə illüstrasiya. Müasir dilçiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans 22-23 noyabr 2007-ci il Bakı, Azərbaycan Bakı “Kitab aləmi” BSU nəşriyyat poliqrafiya mərkəzi səh. 156
40. Müasir Azərbaycan dilindəki Avropa mənşəli sözlərin etimoloji tədqiqinə dair.
BSU Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası. N 1. 2008.
41. Məktəblinin lüğəti. Bakı, “Ayna” mətbuat evi , 2008. (prof. T. Cəfərov, Ç. Məmmədova ilə birgə)
42. Ortaq dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri. “Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə
stereotiplər” III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı. 21-22 noyabr 2008.
səh. 196-197
43. Представление онимов (собственных имен) в двуязычных и толковых словарях.
Формирование гуманитарного пространства в странах СНГ: вызовы, задачи,
инструменты. Научно-практическая конференция (повышение квалификации). 22-26 сентября 2008 г. Баку-2008. стр. 19-20
44. Azərbaycan dilinin xarici dil kimi tədrisi məsələləri.
Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. 3-8 may 2010-cu il. Səh. 166.
45. Azərbaycan dili. Bakalavr pilləsi jurnalistika şöbəsi üçün proqram. Bakı, 2010.
46. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində obrazlılıq. BSU Elmi əsərlər. Bakı, Frankfurt am Main. 2010, səh. 231-237.
47. Azərbaycan dilinin öyrədilməsində tədris lüğətlərinin rolu, Bakı Slavyan Universiteti, “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2011-cu il.
48. Leksikoqrafide üslup işaretleri sistemi. 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri). Sparta. 19-21 Ekim 2011. 

Lisey nəşrləri


F.M. Fəttayev. Həndəsə-8
(VIII siniflər üçün dərs vəsaiti). – Bakı: Mütərcim, 2005. – 176 səh.

 
 

 
© 2014 Bakı Slavyan Universitetinin Məktəb-Lisey Kompleksi